en_flag    en_flag    en_flag
Náhradní díly pro NRA látková čerpadla
PDF
Tisk
Email
Výrobce:                                           Papcel
                                                  CELPAP Machinery (nové oběžné kolo a čelní deska,…)       
Typ:                                                   100-NRA-350-39-UU
Max. dopravní výška (H):            50 m
Max. průtok (Q):                             5 000 l/min
Pracovní konzistence:                  0 – 6 %
Motor:                                               18,5 / 22 / 30 / 37 kW
Rozsah dodávky:                      Kompletní látkové čerpadlo 100-NRA-350-39-UU na frémě, bez motoru.
 
Čerpadlo má nainstalované nově navržené funkční orgány. Jedná se otevřené třílopatkové oběžné kolo a čelní desku. Materiál svými vlastnostmi rovněž předčí původní řešení – tím pádem dochází k prodloužení životnosti orgánů. K dalšímu prodloužení jejich životnosti přispívá možnost seřizování vzdálenosti funkčních orgánů.

Další předností jsou pouzdra, která vyrábíme z chromniklové nerezové oceli, aby se zabránilo podkorodování keramické vrstvy. Keramickou vrstvu tvoří CrO2, (výrazně lepší materiál oproti AL2O3). U pouzder je před nástřikem broušen jak vnitřní tak vnější povrch. Tím docilujeme přesný chod pouzdra a stejnou tloušťku keramické vrstvy po celé ploše pouzdra.

Nově jsme schopni vybavit čerpadla NRA mechanickými ucpávkami původem z ČR, kde dosahujeme pro zákazníky zajímavých cen.
Celkově čerpadla dosahují vyšší účinnosti oproti původnímu výrobku.
 

NABÍD

Výrobce

Typ:

Max. do

Max. prů

Pracovn

Motor:

1. Tech

Rozsah

Čerpadl

oběžné

dochází

seřizová

Další pře

podkoro

AL2O3)

přesný c

Nově jsm

dosahuj

C

P

Tel.: +420

e-mail: m

P Machinery

DKA POUŽ

e:

opravní výšk

ůtok (Q):

ní konzistenc

hnická čás

dodávky: K

o má nainst

kolo a čelní

í k prodlouže

ání vzdáleno

edností jsou

odování kera

. U pouzder

chod pouzdr

me schopni

eme pro zák

CELP

Palace Fenix, V

0 224 032 152

mirek@celpap

ŽITÉHO ZA

ka (H):

ce:

st

Kompletní lát

talované nov

í desku. Mat

ení životnos

osti funkčníc

u pouzdra, k

amické vrstv

r je před nás

ra a stejnou

vybavit čerp

kazníky zají

PAP

Vaclavske na

2, +420 296 32

p.cz, mdostal@

AŘÍZENÍ: L

Papce

CELPA

100-N

50 m

5 000

0 – 6 %

18,5 /

tkové čerpad

vě navržené

teriál svými v

ti orgánů. K

ch orgánů.

která vyrábím

vy. Keramick

střikem brouš

tloušťku ke

padla NRA m

mavých cen

MAC

am. 56, 110 0

26 243, +420

@celpap.cz, s

Látková če

el

AP Machine

NRA-350-39-

l/min

22 / 30 / 37

dlo 100-NRA

é funkční org

vlastnostmi

dalšímu pro

me z chromn

kou vrstvu tv

šen jak vnitř

ramické vrs

mechanický

n.

CHIN

0 Prague 1, C

602 284 814,

svetlana@cel

erpadla 10

ery (nové ob

-UU

kW

A-350-39-UU

gány. Jedná

rovněž před

odloužení je

niklové nere

voří CrO2, (v

řní tak vnějš

tvy po celé p

mi ucpávkam

NERY

Czech Republ

Fax: +420 22

pap.cz, www

00 NRA 35

běžné kolo a

U na frémě,

se otevřené

dčí původní

ejich životnos

zové oceli, a

výrazně lepš

ší povrch. Tí

ploše pouzd

mi původem

Y

lic

24 032 155

w.celpap.cz

50

čelní deska

bez motoru

é třílopatkov

řešení – tím

sti přispívá m

aby se zabr

ší materiál o

ím docilujem

dra.

m z ČR, kde

Page 1

a,…)

u.

m pádem

možnost

ánilo

oproti

 
Scroll Up